1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie O.W. „Na Wydmie” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie Gościa, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie O.W. „Na Wydmie” w Dziwnowie.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Recepcji Ośrodka, a także na stronie Ośrodka www.nawydmie.com.pl.
 4. Pokoje, domki oraz apartamenty są wynajmowane na „doby hotelowe”. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego. Dla gości, którzy mają wykupione obiady w dniu przyjazdu pokoje doba rozpoczyna się od godziny 15.00.
 5. W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności związanych z zakwaterowaniem.
 6. Opłata za pobyt w O.W. „Na Wydmie” wraz z opłatą miejscową pobierana jest z góry. Płatność gotówką w dniu przyjazdu lub przelewem najpóźniej dzień przed rozpoczęciem świadczeń. W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz: NET-LINE Tomasz Dudek.
 7. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 8. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju, domku oraz apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 9. Na prośbę Gościa wynajmującego domek, pokój lub apartament może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo Ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. Dzieci są wliczane do całkowitego obłożenia domków, pokoi i apartamentów.
 10. Osoby nie będące Gośćmi Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą personelu Ośrodka. Osoby zapraszające gości na teren Ośrodka odpowiedzialne są za ich zachowanie oraz za wyrządzone przez nich szkody.
 11. Ośrodek może odmówić przyjęcia oraz zakwaterowania Gościa, który podczas wcześniejszych pobytów naruszył Regulamin obiektu O.W. „Na Wydmie”.
 12. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowującym się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
 13. Każda osoba łamiąca Regulamin zostanie poproszona przez personel Ośrodka o opuszczenie terenu Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. W przypadku odmowy, będzie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
 14. O.W. „Na Wydmie” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 15. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji lub właściciela O.W. „Na Wydmie”.
 16. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 rano. Osoby zakłócające ciszę nocną mogą być usunięte z Ośrodka bez prawa do odszkodowania.
 17. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka.
 18. Do dyspozycji Gości jest plac zabaw dla dzieci w wieku do lat 13, ale przebywanie na nim może odbywać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. W związku z tym, że to rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel Ośrodka zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 19. Osoba wynajmująca pokój lub domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia, potwierdzenia zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Przed opuszczeniem Ośrodka Gość jest zobowiązany do rozliczenia się z wyposażenia.
 20. Uwagi co do uszkodzeń i zniszczeń należy zgłosić natychmiast w Recepcji Ośrodka.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach, pokojach oraz apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów (np. grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec) mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się korzystania z własnych grzejników oraz termowentylatorów, które można wypożyczyć w Recepcji Ośrodka za dodatkową opłatą. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz wnoszenia do wynajmowanych pomieszczeń łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 22. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzone rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 23. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 24. Zakres obowiązku naprawienia szkody przez Ośrodek w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza się zgodnie z art. 849 § 1 Kodeksu Cywilnego względem jednego gościa, do wysokości stokrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Jednakże odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekraczać pięćdziesięciokrotnej wysokości należności.
 25. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie Ośrodka.
 26. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 27. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju, domku lub apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca. Po upływie tego okresu przedmioty zostaną potraktowane jako bezprzedmiotowe i bezosobowe.
 28. W pokojach, domkach oraz apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych używek, ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz.55 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 81, poz.529). W przypadku nie zastosowania się do powyższych zaleceń pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 500 zł na dodatkowe specjalistyczne sprzątanie związane z odświeżaniem wynajmowanych pomieszczeń.
 29. Ze względu na specyfikę Ośrodka prosimy o palenie tytoniu w miejscach wyznaczonych, za co z góry dziękujemy.
 30. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w wynajmowanych pomieszczeniach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszając ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 31. Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy posprzątać wynajmowany pokój, domek lub apartament, umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci.
 32. Wjazd i parkowanie pojazdów jest wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień itp.). Do każdego pokoju lub domku przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe. W przypadku chęci skorzystania z każdego dodatkowego miejsca parkingowego należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł za dobę.
 33. W przypadku opuszczania Ośrodka po godzinie 22.00 należy zgłosić ten fakt w Recepcji lub ochronie Ośrodka.
 34. Zezwolenie na pobyt zwierząt domowych w Ośrodku jest możliwe jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu do Ośrodka i weryfikacji danego zgłoszenia przez administrację Ośrodka. Właściciele zwierząt zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości po zwierzętach oraz wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka. Właściciele zwierząt ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną za swoje zwierzęta.
 35. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych przez obsługę Ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów ppoż.
 36. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu, wody, sygnału TV lub Wi-Fi itp.
 37. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez O.W. „Na Wydmie” dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Recepcja Ośrodka.
 39. Goście przebywający na terenie Ośrodka są zobowiązani do jego przestrzegania.
 40. Personel Ośrodka służy Gościom wszelką pomocą i jest do dyspozycji Gości.
 41. Administratorem danych osobowych jest: Tomasz Dudek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy NA WYDMIE, ul. Kościelna 12, 72-420 Dziwnów, NIP 9551222356.
 42. Dokonanie rezerwacji na pobyt w Ośrodku jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu dokonania rezerwacji.
 43. W celu prawidłowego zarządzania przyjętymi rezerwacjami, w momencie dokonania rezerwacji Ośrodek pozyskuje i przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email.
 44. Dane te są automatycznie udostępniane za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wstępnego potwierdzenia rezerwacji.
 45. Wszelkie informacje na temat danych osobowych Gościa przetwarzanych przez administratora można uzyskać pod adresem e-mai: biuro@nawydmie.com.pl lub w Recepcji Ośrodka.
 46. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Ośrodkiem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Ośrodek. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany na terenie Ośrodka. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.
 47. Ośrodek informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, jak i ustawowym ( w przypadku dokumentowania sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 48. Ośrodek informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Wszelkie zastrzeżenia w tym zakresie należy kierować pod adres e-mail: biuro@nawydmie.com.pl lub zgłaszać w Recepcji.
 49. Ośrodek informuje, ze dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 50. Ośrodek Wypoczynkowy informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

Obsługa Ośrodka będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma         służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości w obiekcie.